košík je prázdný
košík je prázdný

Košík

Pokladna - krok 1
Dodací adresa
Stejná jako fakturační
Edit current shipping address
Název Kód zboží Cena Množství DPH Sleva Celkem
 
Celková cena
   

Zvolený způsob dopravy

Zvolte si způsob dopravy
Pokladna - krok 2

Prosím vyberte způsob dopravy

 
Celkem:
0 Kč
0 Kč
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

NÁKUPNÍ ŘÁD

1.ÚVOD
1.1 Tento nákupní řád ustanovuje podmínky pro nákup mezi provozovatelem internetového obchodu corjesu.cz (dále jen prodejce) a zákazníkem (dále jen kupující). Provozovatelem je Dr. Ivan Dobeš, se sídlem Český Těšín, Čapkova 10, PSČ 73701, IČO 121 08 332. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodími podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel).
1.2.VYMEZENÍ POJMŮ
1.2.1 Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
1.2.2 Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přimo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
1.2.3 Kupující/spotřebitel - je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
1.2.4 Kupující/nikoli spotřebitel - je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
1.2.5 Kupní smlouva - návrhem na uzavření kupní smlouvy je uvedení nabídky v internetovém obchodě www.corjesu.cz, kupní smlouva vzniká přijetím objednávky prodávajícím, který je povinen tuto objednávku neprodleně potvrdit. Potvrzením objednávky prodávajícím však nemá vliv na vznik samotné kupní smlouvy. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
1.2.6 Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách - uzavření kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebráni-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupjícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávaím archivována za účelem jejího úspěšného plnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně upravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
2.OBJEDNÁVKA
2.1 Objednávku je možné učinit on-line košíkem, telefonicky nebo emailem.
2.2 Jakákoliv forma objednávky zmíněná v bodě 2.1 je závazná.
2.3 Objednáním zboží kupující akceptuje nákupní řád a reklamační řád vystavený prodejcem (souhrně obchodní podmínky).
2.4 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky.
2.5 Kupní smlouva je uzavřena v momentu přijetí objednávky kupujícího prodávajícím, její potvrzení na vznik nemá vliv.
2.6 Objednané zboží se stává majetekem kupujícího až po zaplacení a převzetí zboží.
2.7 Objednáním zboží kupující dává souhlas prodávajícímu k používání osobních údajů k interním potřebám prodávajícího. Viz. Ochrana osobních údajů.
3.REKLAMACE
3.1 Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem provozovatele internetového obchodu corjesu.cz v souladu s příslušnými zákony České republiky.
3.2 Reklamace zásilky tj. poškození či jiné nesrovnalosti kupující oznámí prodávajícímu bez prodlení po převzetí zboží.
4.ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POMOCI PROSTŘEDKŮ DÁLKOVÉ KOMUNIKACE
4.1 Dle §53, odst.7 a §54 občanského zákoníku má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14ti dnů od doručení zboží, přičemž projev vůle o odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručen nejpozději 14. den po převzetí věci. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Zboží na které chcete uplatnit zmíněné právo by mělo být v původním nepoškozeném obalu, nemělo by nést známky použití nebo poškození a mělo by být kompletní (tzn. příslušenství, záruční list, návod atd). Ustanovení se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku. Případné finanční plnění bude provedeno účetním dobropisem (nutné potvrzení převzetí) a následně převodem v době splatnosti na bankovní účet kupujícího, nejpozději však do 30-ti dnů od obdržení originálního potvrzení převzetí dobropisu. V případě nesplnění uvedených podmínek bude takové odstoupení od smlouvy akceptováno, ale spotřebiteli bude vyúčtována náhrada vzniklého snížení hodnoty věci. Vztahuje se na smlouvu uzavřenou na dálku.
4.2 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle bodu 4.1 v těchto případech:.
a)
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b)
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
c)
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
d)
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
e)
na dodávku novin, periodik a časopisů
f)
spočívajících ve hře nebo loterii
5.PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
5.1 Prodávající má za povinost splnit závaznou objednávku kupujícího, zboží odeslat v dohodnutém termínu.
5.2 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad. Je-li kupující plátce DPH s rozpisem DPH.
5.3 Prodávající potvrdí kupujícímu záruční list, pokud je u výrobku přiložen.
5.4 Po odstoupení kupujícího od smlouvy provede prodávající posouzení požadavku bez zbytečných odkladů. Vrácení kupní ceny se řeší formou dobropisu bankovním převodem. Vrácení finančního plnění je možné až po obdržení originálního potvrzení převzetí dobropisu. Vrácená částka bude poukázána v době splatnosti na účet kupujícího, nejpozději však do 30-ti dnů od obdržení originálního potvrzení převzetí dobropisu.
5.5 Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy.
5.6 Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující odmítne objednané zboží převzít.
5.7 Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, stane-li se plnění nemožné, zboží se nevyrábí, změní-li se výrazně cena, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
5.8 Změna ceny vyhrazena - chybně uvedená cena, chyba systému, chybné zadání, lidský faktor apod.
5.9 Dle zákona na ochranu osobních údajů se prodávájící zavazuje k neposkytnutí osobních údajů třetím osobám.
6.PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
6.1 Kupující je povinen uvést prodávajícímu osobní údaje potřebné k úspešnému plnění objednávky.
6.2 Finanční plnění provede kupující v řádném termínu.
6.3 Kupující převezme zboží v řádném termínu.
6.4 Není-li prodávající schopen z jakýchkoliv důvodů plnit objednávku kupujícího, má kupující právo od objednávky odstoupit.
6.5 Kupující, který je spotřebitelem, má právo na odstoupení od kupní smlouvy dle § 53 (7) ObčZ. Viz. čl 4.
6.6 Požádá-li kupující prodejce o výmaz osobních údajů z databáze musí tak prodávající bez prodlení učinit.
6.7 Nepřevezme-li kupující objednané zboží v termínu a bude chtít zboží zaslat opětovně, pak nese původní i další náklady na dodání v plné výši.
6.8 Nepřevezme-li kupující objednané zboží v termínu nebo odmítne-li objednané zboží převzít a o zboží již nebude mít dále zájem, může prodávající požadovat proplacení všech vynaložených nákladů spojených s plněním objednávky kupujícího a vynaložených nákladů na zaslání výzvy.
7.ZÁVĚR
7.1 Dnem učinění závazné objednávky se nákupní řád prodávajícího stává pro kupujícího závazným.
7.2 Tento nákupní řád nabývá účinnosti dne 20. 11 2011.
Poznámka